Bora Bora… Poil au bras !

Bora Bora, TahitiMargaux A.

Sticker 0521